Verkoopvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1 Algemeen

1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:

Verkoper: De ondernemer die deze voorwaarden hanteert, en die lid is van FNV Zelfstandige Bondgenoten.

Koper: De Contractuele wederpartij van de zelfstandig ondernemer.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Verkoper, op alle overeenkomsten die Verkoper sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3 Verkoper wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Koper uitdrukkelijk van de hand.

 1. Eventuele afwijkingen van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden overeengekomen. Deze afwijkingen gelden niet met betrekking tot later ontstane rechtsbetrekkingen tussen Verkoper en Koper.
 2. Deze voorwaarden mogen alleen gebruikt worden door leden van FNV Zelfstandige Bondgenoten

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand doordat Verkoper een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Koper.
 2. Getoonde of verstrekte modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden.
 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 2. Als Koper aan Verkoper gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Verkoper uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.

3 Prijs

Verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

4 Intellectuele eigendom

4.1 Alle door Verkoper vervaardigde of aangepaste modellen, plannen, documenten en werktuigen en de hierop betrekking hebbende technische informatie en know-how blijven haar eigendom, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht al dan niet op aanvraag van Koper. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Verkoper noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij Koper, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Koper worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Verkoper verstrekt zijn.

4.2 Koper vrijwaart Verkoper voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

5 Fabricage en toegestane afwijkingen

De toegestane afwijkingen voor gewicht, prestatievermogen en massa zijn voor de gespecificeerde soort benodigdheden, de normaal volgens de handelsgebruiken toegestane afwijkingen.

6 Levering

6.1 Levering vindt plaats af fabriek.

6.2 De met Verkoper overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid inzake overschrijding van levertijden.

6.3 Het risico van geheel of gedeeltelijk verlies c.q. tenietgedaan van de zaken, gaat op Koper over op het moment en op de plaats van levering, zoals bepaald in het eerste lid.

 1. Verkoper is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
 2. Door omstandigheden bij onderaannemers kan het geleverde aantal zaken afwijken van de bestelde hoeveelheid. Afwijkingen van maximaal 2% minder, of 2% meer, kunnen nimmer beschouwd worden als een tekortkoming van verkoper

7 Verpakking

Verkoper behoudt zich het recht voor de kosten van verpakkingen in rekening te brengen. De verpakkingen worden in geen geval teruggenomen. Koper is verantwoordelijk voor een juiste afvoer van verpakkingen, geleverd door Verkoper.

8 Vervoer en vervoerder; waarneming

Indien door Verkoper franco wordt geleverd of Verkoper zich anderszins verantwoordelijk heeft gesteld voor het vervoer van de zaken naar Koper, zal Koper steeds overgaan tot een nauwkeurig onderzoek van de zaken bij hun aankomst. In geval van constatering van zichtbare schade of gebreken moet Koper binnen 48 uur schriftelijk bij Verkoper reclameren.

9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Na levering blijft Verkoper eigenaar van de geleverde zaken zolang Koper:
- tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gesloten overeenkomsten;
- voor de geleverde zaken of nog te leveren zaken niet betaalt of zal betalen;
- vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten niet heeft voldaan.

 1. Tot aan het moment van eigendomsovergang, is Koper gehouden de grootst mogelijke zorg te betrachten t.a.v. de zaken.
 2. Koper is behouden de zaken te verzekeren tegen alle mogelijke risicos die deze zaken vanaf hun levering kunnen ondergaan.
 3. Koper is, zolang er een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken rust niet bevoegd deze geheel of gedeeltelijk te vervreemden.
 4. Zolang er op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
 5. In geval van beslaglegging of enige andere inmenging door derden, is Koper gehouden onmiddellijk Verkoper te waarschuwen.

9.4 Als Verkoper geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken is koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan Verkoper te verpanden.

 1. Nadat Verkoper haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde zaken terughalen. Koper staat Verkoper toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
 2. In alle gevallen dat Verkoper een beroep zal moeten doen op het eigendomsvoorbehoud is Verkoper gerechtigd de van Koper ontvangen voorschotten geheel of gedeeltelijk als vergoeding voor door haar geleden of te lijden schade, te behouden.

10 Betalingsvoorwaarden

10.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen dertig dagen na (deel)factuurdatum.

10.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Koper verplicht op verzoek van Verkoper een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Koper hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. Verkoper heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Koper te verhalen.

10.3 Het recht van Koper om zijn vorderingen op Verkoper te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Verkoper in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. Koper failliet is, of in surseance is;
c. de Koper als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de Koper als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

10.4 Boeterente: bij zakelijke transacties is de opdrachtgever boeterente verschuldigd vanaf dertig dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de goederen heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de goederen. Bij betalingsachterstand treedt de boeterente van rechtswege in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

10.5 De boeterente bedraagt 7% plus de rente van de Europese Centrale Bank. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als een hele maand.

10.6 Voor transacties met consumenten geldt de wettelijke rente welke is vastgesteld door de Nederlandse overheid. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als een hele maand.

10.7 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Koper aan Verkoper alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden als volgt berekend:
over de eerste € 3.000 15%
over het meerdere tot € 6.000 10%
over het meerdere tot € 15.000 8%
over het meerdere tot € 60.000 5%
over het meerdere vanaf € 60.000 3%

10.8 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Koper verschuldigd.

10.9 Indien Verkoper in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Koper.

11 Ontbinding

11.1 Indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht vloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Koper of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Verkoper te hare keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de Verkoper verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Verkoper is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

11.2 Indien de Koper ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Verkoper verhindert, heeft Verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.

11.3 Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Verkoper opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Verkoper bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Verkoper bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; werkstakingen, werkliedenuitsluiting, ziekte, in

en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingdoor toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of en oorlog en/of oorlogsdreiging.

12 Reclames, klachten

12.1 Koper heeft de verplichting de afgeleverde zaken te onderzoeken bij aflevering, teneinde vast te stellen of deze aan de overeenkomst beantwoorden.

12.2 Reclame dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na aflevering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

12.3 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.

12.4 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is Verkoper te hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.

13 Garantie

13.1 De garantietermijn bedraagt 3 maanden na levering door Verkoper van de zaken aan Koper, tenzij door Verkoper en Koper schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.

13.2 Eventuele gebreken dienen binnen 14 dagen na het aan de dag treden ervan door Koper aan Verkoper te worden gemeld, onder de opgave van de aard van het gebrek alsmede de omstandigheden, waaronder het gebrek zich heeft geopenbaard. Verkoper zal dan kiezen of zij de zaken herstelt of dat zij de defecte zaken vervangt. Zulks zonder enige verdere verplichting tot schadevergoeding.

13.3 De aanspraken van Koper op garantie vervallen indien:

-sprake is van gewone slijtage van het materiaal

-sprake is van gebreken, veroorzaakt door zaken of nalatigheid van anderen dan Verkoper

-de gebruiksaanwijzing en/of de onderhoudsvoorschriften niet of onvoldoende zijn opgevolgd

-sprake is van reparatiepogingen van Koper die niet eerst schriftelijk zijn goedgekeurd door Verkoper

-sprake is van schade aan het materiaal als gevolg van het nemen van andere proeven en testen dan de normale onderzoeksactiviteiten die gebruikelijk zijn volgens de regels van het vak, voor gebruik.

13.4 Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge garantie of ingevolge reparatieopdracht worden vervangen, worden daardoor het eigendom van Verkoper.

14 Aansprakelijkheid

14.1 Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Koper, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Verkoper toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Verkoper verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

14.2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijk, door welke oorzaak ook ontstaan.

14.2b Verkoper is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

14.2c Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Verkoper nimmer aansprakelijk.

14.2d De door Verkoper te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Koper te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Koper geleden schade.

15 Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Verkoper is bevoegd kennis te nemen van geschillen.

Nederlands recht is van toepassing.